Thuyết Minh Quy Hoạch
Thị trấn Bằng Lũng

Thị trấn Bằng Lũng

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn.
Thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Thị trấn Chợ Mới

Thị trấn Chợ Mới

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.
Thị trấn Chợ Rã

Thị trấn Chợ Rã

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.
Thị trấn Nà Phặc

Thị trấn Nà Phặc

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.
Thị trấn Phủ Thông

Thị trấn Phủ Thông

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
Thị trấn Yến Lạc

Thị trấn Yến Lạc

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rĩ.
Xã Bộc Bố

Xã Bộc Bố

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.
Xã Vân Tùng

Xã Vân Tùng

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.
Tin tức nổi bật