BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU Ở - XÃ VÂN TÙNG

BIỂU 11: BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU Ở

Xã: Vân Tùng Huyện: Ngân Sơn

Đơn vị tính: ha

 
Ký hiệu
khu đất
Dân số
(người)
Mật độ
xây dựng (%)
Tầng cao
TB
Diện tích đất
đơn vị ở (ha)
Phân theo loại đất ở
Cải tạo
xen cấy
Khu ở
mới
Tổng3.421  15,55,379,91
Khu A450  2,010,811,2
N2270312,51,080,470,61
N3180302,50,930,340,59
Khu B1.762  7,181,825,36
N5405342,51,620,41,22
N6370342,51,481,420,06
N8134342,50,6700,67
N9248342,50,9900,99
N10605342,52,4202,42
Khu C740  3,690,82,89
N12340312,51,680,80,88
N14110312,50,5500,55
N1560312,50,3100,31
N16230312,51,1500,00
N172.03332,510,1410,141,15
Khu D469  2,621,940,46
N20340272,51,921,460,46
N2385262,50,480,480
N2444302,50,2200,22