BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

Thị trấn Bằng Lũng
Thành phố Bắc Kạn
Thị trấn Chợ Mới
Thị trấn Chợ Rã
Thị trấn Nà Phặc
Thị trấn Phủ Thông
Thị trấn Yến Lạc
Xã Bộc Bố
Xã Vân Tùng