ẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO CÁC GIAI ĐOẠN - THỊ TRẤN NÀ PHẶC

BIỂU 8: BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO CÁC GIAI ĐOẠN

Thị trấn: Phủ Thông Huyện Bạch Thông

Đơn vị tính: ha

 
STTLOẠI ĐẤTHIỆN TRẠNG
01/01/2009
ĐỢT ĐẦU 2010 - 2015DÀI HẠN 2015-2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030
HA%HA%HA%
 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN108,97100142,98100142,98100
AĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ26,7124,5184,0661,07119,1883,35
IDỊCH VỤ ĐÔ THỊ6,395,8614,4810,1318,2212,74
IIĐẤT Ở6,345,8221,3214,9228,8020,14
IIIĐẤT CƠ QUAN4,163,825,804,056,204,34
IVĐẤT TRUYỀN THỐNG, LỊCH SỬ1,501,382,061,452,061,44
VĐẤT AN NINH, QUỐC PHÒNG0,840,771,671,161,671,16
VIĐẤT ĐẦU MỐI HTKT0,020,021,501,051,501,05
VIIĐẤT CÔNG NGHIỆP - TTCN0,270,259,076,349,076,34
VIIIĐẤT CÂY XANH CÁC LOẠI--11,037,7115,210,63
IXĐẤT GIAO THÔNG7,196,6017,1371,9836,4625,5
BĐẤT KHÁC82,2675,4958,9241,223,816,65