Thuyết Minh Quy Hoạch

Xã Vân Tùng

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Xã Bộc Bố

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Thị trấn Yến Lạc

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rĩ.

Thị trấn Phủ Thông

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Thị trấn Nà Phặc

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Thị trấn Chợ Rã

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Thị trấn Chợ Mới

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Thành phố Bắc Kạn

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thị trấn Bằng Lũng

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn.

Tin tức nổi bật