ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT