ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PẮC NẶM
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐẾN NĂM 2020