ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐẾN NĂM 2020