ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT