ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ VÂN TÙNG - HUYỆN NGÂN SƠN
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT