Danh mục tài liệu
STT Tài liệu Thư mục Loại file Tải về
1
Nhà văn hóa 100 chỗ
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
2
Thuyết minh kênh mương
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
3
Nhà văn hóa 50 chỗ
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
4
Nhà lớp học mầm non 01 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
5
Nhà văn hóa 80 chỗ
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
6
Nhà lớp học mầm non 02 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
7
Thuyết minh nhà vệ sinh công cộng 01 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
8
Nhà lớp học tiểu học 01 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
9
Nhà lớp học tiểu học 02 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
10
Thuyết minh nhà vệ sinh công cộng 02 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
11
Nhà lớp học mầm non 03 phòng
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén
12
Thuyết minh hệ thống bể
Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành File nén