DANH LỤC TÀI LIỆU

ID Tên tài liệu Thư mục Loại file Tải xuống
1 Nhà văn hóa 150 chỗ Thuyết minh Thiết kế mẫu DOCX
2 Nhà  văn hóa xã, quy mô 150 chỗ ngồi Thuyết minh Thiết kế mẫu PDF
3 Nhà  lớp học Tiểu học, quy mô 03 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
4 Nhà  hỗn hợp, mô hình xử lý rác thải sinh họat cấp xã Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
5 Nhà lớp học mầm non 2 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành DOCX
6 Nhà  lớp học Mầm non, quy mô 01 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
7 Nhà lớp học mầm non 1 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành DOCX
8 Nhà  lớp học Mầm non, quy mô 02 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
9 Nhà  lớp học Mầm non, quy mô 03 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
10 Nhà  lớp học Tiểu học, quy mô 01 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
11 Nhà  lớp học Tiểu học, quy mô 02 phòng Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành PDF
12 Thuyết minh nhà chợ 150M2 Bản vẽ thiết kế mẫu ban hành DOCX