THUYẾT MINH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn