THUYẾT MINH QUY HOẠCH THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn