THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PÁC NẶM

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm