THUYẾT MINH QUY HOẠCH THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới