THUYẾT MINH QUY HOẠCH THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể