THUYẾT MINH QUY HOẠCH THỊ TRẤN NÀ PHẶC, HUYỆN NGÂN SƠN

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn