THUYẾT MINH QUY HOẠCH THỊ TRẤN PHỦ THÔNG, HUYỆN BẠCH THÔNG

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông