THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÃ VÂN TÙNG, HUYỆN NGÂN SƠN

  • Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
  • Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn